SPC FSME-IMMUN 0,5 ml

Stáhněte si Souhrn údajů o přípravku FSME-IMMUN 0,5 ml – Informace pro lékaře ve formátu pdf.

Souhrn údajů o přípravku

1. Název přípravku

FSME-IMMUN 0,5 ml  Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.
Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus).

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna dávka obsahuje:

Virus encephalitidis inactivatum purificatum (kmen Neudörfl) 2,4 mikrogramu adsorbovaný na hydratovaný hydroxid hlinitý (0,35 miligramů Al3+) pomnožený na fibroblastech kuřecích embryí (CEF buňky).
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Léková forma

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Po protřepání má vakcína vzhled bělavé, opalescentní suspenze.

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikace

FSME-IMMUN 0,5 ml je indikován k aktivní (profylaktické) imunizaci osob starších 16 let proti klíšťové encefalitidě (KE).

FSME-IMMUN 0,5 ml má být podáván na základě oficiálních doporučení, která se týkají potřeby a načasování očkování proti KE.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Schéma základního očkování

Základní očkovací schéma je stejné pro všechny osoby od 16 let věku a se skládá ze tří dávek vakcíny FSME-IMMUN 0,5 ml.

První a druhá dávka se podává v 1 až 3 měsíčním intervalu. Pokud je třeba dosáhnout imunitní odpovědi rychle, může být druhá dávka podána za dva týdny po první dávce. Po prvních dvou dávkách se očekává dostatečná ochrana pro nadcházející sezónu klíšťat (viz bod 5.1). Třetí dávka se podává za 5 až 12 měsíců po druhé vakcinaci.

Po třetí dávce je očekávaná ochrana nejméně po dobu 3 let.

Aby bylo dosaženo imunity před začátkem sezónní aktivity klíšťat, což je na jaře, měla by být první a druhá dávka podána nejlépe během zimních měsíců. Vakcinační schéma by se mělo ideálně zakončit třetí dávkou vakcíny během stejné sezóny klíšťat nebo nejpozději před začátkem následující sezóny klíšťat.

<td< td=""><td< td="">
Základní imunizace Dávka Běžné schéma Zrychlené imunizační schéma
1. dávka 0,5 ml Zvolené datum Zvolené datum
2. dávka 0,5 ml 1 až 3 měsíce po 1. vakcinaci 14 dní po 1. vakcinaci
3. dávka 0,5 ml 5 až 12 měsíců po 2. vakcinaci 5 až 12 měsíců po 2. vakcinaci

Přeočkování

Osoby od 16 do 60 let věku

První přeočkování by se mělo provést za 3 roky po aplikaci třetí dávky (viz bod 5.1). Následná přeočkování mají být prováděna každých 5 let po předchozím přeočkování.

Osoby od 60 let věku

Obecně by intervaly přeočkování osob starších 60 let neměly překročit 3 roky.


<td< td=""><td< td="">
Přeočkování od 16 do 60 let věku Dávka Načasování
1. přeočkování 0,5 ml 3 roky po 3. vakcinaci
Následná přeočkování 0,5 ml Každých 5 let

<td< td=""><td< td="">
Přeočkování po 60 letech věku Dávka Načasování
Všechna přeočkování 0,5 ml Každé 3 roky

Prodloužení intervalu mezi jakoukoli dávkou (základní vakcinační schéma a přeočkování) může
zanechat očkované osoby v přechodném období s nedostatečnou ochranou proti infekci viz bod 5.1).

Osoby s poruchami imunitního systému (včetně osob na imunosupresivní terapii)

Nejsou k dispozici specifické klinické údaje, na nichž by bylo možno založit doporučené dávkování. Mělo by se však zvážit stanovení koncentrace protilátek za čtyři týdny po druhé dávce a případné podání doplňující dávky, pokud nedošlo v této době k sérokonverzi. To samé platí u každé následné dávky.

Způsob podání

Vakcína má být podávána intramuskulární injekcí do horní části paže (musculus deltoideus).

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku, jakoukoli pomocnou látku či výrobní rezidua (formaldehyd, neomycin, gentamicin, protaminsulfát). Vzít v úvahu by se měla zkřížená alergie i na aminoglykosidy jiné než
neomycin a gentamicin.

Závažná přecitlivělost na vaječné, kuřecí proteiny (anafylaktická reakce po požití vaječné bílkoviny) a latex (např. anafylaktická reakce) může u citlivých jedinců způsobit závažné alergické reakce (viz také
bod 4.4).

Vakcinaci proti KE je třeba odložit, jestliže osoba trpí střední nebo závažnou akutní chorobou (s horečkou nebo bez horečky).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použiti

Jako u všech injekčních vakcín, musí být i zde vždy pohotově k dispozici příslušná léčba a dohled pro akutní stavy a pro případ vzácné anafylaktické reakce po aplikaci vakcíny.

Nezávažná alergie na vaječnou bílkovinu obvykle není kontraindikací vakcinace přípravkem FSME-IMMUN 0,5 ml. Přesto by takové osoby měly být očkovány pod klinickým dohledem a pro případ urgentní léčby hypersenzitivních reakcí musí být k dispozici vybavení pro léčbu akutních stavů.

Obal tohoto přípravku obsahuje latexovou pryž, která může vyvolat závažné alergické reakce u osob alergických na latex. Hladiny draslíku a sodíku jsou nižší než 1 mmol v dávce, t.j.v podstatě „bez draslíku a sodíku“.

K intravaskulární aplikaci nesmí dojít, protože by to mohlo vést k těžkým reakcím, včetně hypersenzitivních reakcí spojených s šokem.

Ochranná imunitní odpověď nemusí být vyvolána u osob podstupujících imunosupresivní léčbu.

Případné sérologické testování pro stanovení potřeby následných dávek by mělo být vždy prováděno zkušenou kvalifikovanou laboratoří. Zkřížená reaktivita s preexistujícími protilátkami po přirozené expozici nebo po vakcinaci proti jiným flavivirům (např. japonské encefalitidě, žluté zimnici, viru Dengue) by totiž mohla způsobit falešně pozitivní výsledky.

V případě známého autoimunního onemocnění či při podezření na ně musí být riziko možné infekce KE zváženo vzhledem k riziku nepříznivého vlivu FSME-IMMUN 0,5 ml na průběh autoimunního onemocnění.

Je třeba pečlivě zvážit indikaci očkování u osob s preexistujícím mozkovým onemocněním jako je
aktivní demyelinizační onemocnění nebo špatně kontrolovaná epilepsie.

Data ohledně postexpoziční profylaxe s přípravkem FSME IMMUN 0,5ml nejsou
dostupná..

Stejně jako všechny další vakcíny nemůže FSME-IMMUN 0,25 ml zcela ochránit všechny očkované před infekcí, k jejíž prevenci je určen. Podrobnosti týkající se podávání přípravku
starším osobám a osobám s oslabeným imunitním systémem viz bod 4.2.

Přisátím klíštěte mohou být přenášeny též jiné infekce než KE, včetně určitých patogenů, které někdy vyvolávají klinický obraz podobný klíšťové encefalitidě. Vakcíny proti KE neposkytují ochranu proti infekcím vyvolaným bakterií Borrelia. Výskyt klinických příznaků možné infekce KE u vakcinovaných by proto měl být pečlivě prošetřen s ohledem na jiné možné příčiny.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí s jinými vakcínami či léčivými přípravky. Podávání jiných vakcín ve stejnou dobu s vakcínou FSME-IMMUN 0,5 ml by mělo být prováděno pouze v souladu s oficiálními doporučeními. Pokud se mají podat současně jiné injekční vakcíny, musí být aplikace provedeny do různých míst, nejlépe do různých končetin.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství - Data ohledně použití přípravku FSME_IMMUN 0,5ml u těhotných žen nejsou známa

Kojení - Není známo, zda se přípravek FSME-IMMUN 0,5 ml vylučuje do mateřského mléka.

Vakcína FSME-IMMUN 0,5 ml  by měla být proto podávána během těhotenství a kojícím ženám pouze při urgentní potřebě dosáhnout ochrany proti infekci virem KE a po pečlivém zvážení přínosu očkování ve vztahu k možnému riziku.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Je nepravděpodobné, že by vakcína FSME-IMMUN 0,5 ml  nepříznivě ovlivnila schopnost člověka řídit a obsluhovat stroje. Mělo by se však vzít v úvahu, že se může vyskytnout porucha zraku či závrať.

4.8 Nežádoucí účinky

Četnosti uvedené v tabulce níže jsou uvedeny na vakcinaci a byly vypočítány na základě společné
analýzy nežádoucích účinků ze 7 klinických studií probíhajících s přípravkem FSME-IMMUN 0,5ml
(2,4µg) na osobách ve věku od 16 do 65 let, které obdržely 3 vakcinační dávky (3512 subjektů po 1.
vakcinaci, 3477 po 2. vakcinaci a 3274 po 3. vakcinaci).
Uváděné nežádoucí účinky v tomto bodě jsou seřazeny dle doporučené konvence četnosti:

Velmi časté: >1/10
Časté: >1/100 až <1/100
Méně časté: >1/1000 až <1/100
Vzácné: >1/10,000 až < 1/1,000
Velmi vzácné: <1/10,000

<td< td=""><td< td="">
Třídy orgánových systémuFrekvence
  Velmi časté: Časté: Méně časté: Vzácné:
Poruchy krve a lymfatického systému     Lymfadenopatie  
Poruchy ucha a labyrintu       Vertigo
Poruchy imunitního systému       Hypersenzitivita .
Poruchy nervového systému   Bolesti hlavy   Poruchy spánku  
Gastrointestinální poruchy   Nauzea Zvraceni Průjem, bolest břicha  
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně     Bolesti svalů, bolesti kloubu    
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Reakce
v místě
vpichu
např.
bolest
v místě
vpichu
Únava, malátnost Pyrexie
Krvácení
v místě vpichu
Reakce v místě
vpichu jako:
Erytém
Ztvrdnutí
Otok
Svědění
Parestézie
Teplo
 

Nežádoucí reakce z poregistračního použití
Následující další nežádoucí reakce byly hlášeny při poregistračním použití.


<td< td=""><td< td="">
Třídy orgánových systémů Frekvence*
  Vzácné
INFEKCE A INFESTACE herpes zoster (vyvolaný u preexponovaného pacienta)
PORUCHY IMUNITNÍ HO SYSTÉMU nástup /urychlení nebo zhoršení průběhu autoimunních
onemocnění.
(např. skleroza multiplex), anafylaktická reakce
PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU demyelinizující nemoci (akutní diseminovaná
enecfalomyelitida, Guillain-Barré syndrom, myelitida,
transverzální myelitida) enecefalitida, křeče, aseptická
meningitida, meningismus, smyslové a motorické
abnormality, dysfunkce (faciální paralýza/paréza, paralýza
/paréza, neuritida, dysestézie, hypostézie, parestézie),
neuralgie, neuritida nervus opticus, závratě
PORUCHY OKA poruchy vidění, fotofobie, bolest očí
PORUCHY UCHA A LABYRINTU tinitus
SRDEČNÍ PORUCHY tachykardie
RESPIRAČNÍ , HRUDNÍ A
MEDIASTINÁLNÍ PORUCHY
dyspnoe
PORUCHY KŮŽE A PODKOŽNÍ TKÁNĚ urikarie, vyrážka (erytemtózní, makulo-papulární), pruritus,
dermatitida, erytém, hyperhidróza
PORUCHY SVALOVE A KOSTERNI
SOUSTAVY A POJIVOVE TKANE
bolest v zádech, otok kloubů, bolest v oblasti krku,
mukoskeletální ztuhlost (včetně ztuhlosti krku), bolest v
končetinách
CELKOVÉ PORUCHY A REAKCE V
MÍ STĚ APLIKACE
poruchy chůze, zimnice, onemocnění podobné chřipce,
astenie, edém, zhoršení pohyblivosti kloubu končetiny, do
které byla vakcína aplikována, jako je bolest kloubu,, zduření
uzlin a zánět

* Horní hranice 95% intervalu spolehlivosti frekvence případů se vypočte s 3 /n, kde n představuje počet
subjektů zahrnutých ve všech klinických studiích s přípravkem FSME-IMMUN 0,5 ml. Proto vypočtená
frekvence "vzácný" představuje teoretickou maximální frekvenci těchto událostí.

4.9 Předávkování

Nebyl zaznamenán žádný případ předávkování. Vzhledem k balení vakcíny je nechtěné předávkování
ve smyslu objemovém nepravděpodobné.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vakcína proti klíšťové encefalitidě, ATC kód: J07 BA01. Farmakodynamický účinek přípravku spočívá v navození dostatečně vysokého titru protilátek proti KE, aby byla zajištěna ochrana proti viru KE.

Procentuální ochranný účinek u předchozí generace vakcíny proti KE byl stanoven v průběhu kontinuálního sledování u celé rakouské populace od roku 1984. Při tomto sledování byla kalkulována ochrana vyšší než 90% po druhé vakcinaci a vyšší než 97% po dokončení základního očkování (3 dávky).

Na základě pokračujícího sledování u celé rakouské populace v letech 2000 až 2006 byl počítán poměr ochrany 99% se statisticky nevýznamným rozdílem mezi věkovými skupinami upravidelně očkovaných osob. Ochranný účinek je nejméně stejně vysoký po prvních dvou vakcinacích při
základního nebo zrychleného schématu vakcinace, tzn. před dokončením základního schématu třetí dávkou. U osob, u kterých nebylo dodrženo vakcinační schéma, byla míra ochrany signifikantně nižší.

V klinických studiích s přípravkem FSME-IMMUN 0,5 ml Pfizer byla definována séropozitivita jako hodnota ELISA 126 VIE U/ml nebo NT titrů 10. Poolované poměry séropozitivity stanovené testy ELISA a NT v e stejném okamžiku po druhé vakcinaci a ve stejném okamžiku po třetí vakcinaci při obvyklém a rychlém schématu očkování jsou shrnuty v tabulce 1. a 2.


Tabulka č. 1: Schéma obvyklé imunizace, poměr1 séropozitivity stanovené metodou ELISA a NT  u osob ve věku 16- 65 let
<td< td=""><td< td="">
  ELISA2 NT2
dávka druhá / třetí druhá / třetí
Poměr
séropozitivity1, %
87,5 / 98,7 94,8 / 99,4
(n/N) (420/480) / (825/836) (330/348) / (714/718)

1- Hodnoceno 21 dní po každé dávce
2- Cut-offséropozitivity: ELISA > 126 VIE U/ml; NT ≥ 1:10


<td< td=""><td< td="">Tabulka č. 2: Schéma rychlé imunizace, poměr1 séropozitivity stanovené metodou ELISA a NT
<td< td=""><td< td="">
  ELISA2 NT2
dávka druhá / třetí druhá / třetí
Poměr
séropozitivity u
osob ve věku 16-
49 let, % (n/N)
88,6 / 99,4

(168/194) / (176/177)
97,4 / 100,0

(189/194) / (177/177)
Poměr
séropozitivity u
osob ve věku
≥50, % (n/N)
72,3 / 96,3

(125/173) / (155/161)
89,0 / 98,8

(154/173) / (159/161)

1- Hodnoceno 21 dní po každé dávce

2- Cut-offséropozitivity: ELISA > 126 VIE U/ml; NT ≥ 1:10

Nejvyšších poměrů séropozitivity stanovených metodou ELISA a NT v obou věkových skupinách bylo dosaženo po podání třetí dávky. Proto téměř u všech osob je dokončení základního schématu vakcinace tří dávek nezbytné k dosažení ochranné hladiny protilátek.Zrychlená imunizace přípravkem FSME-IMMUN 0,5 ml dosahuje vysoké seropozitivity stanovené NT již za 14 dní po druhé vakcinaci (89,3 %) a 7 dní po třetí vakcinaci (91,7 %).Výsledky pokračovací studie, která sledovala přetrvávání protilátek proti viru klíšťové encefalitidy, v současnosti podporují potřebu prvního přeočkování do tří let po základním očkování. U dospělých starších 50 let zůstala seropozitivita stanovená NT vysoká až 5 let po první vakcinaci (94.3%); pouze mírné snížení (> 90,2%) bylo pozorováno u osob ve věku 50-60 let, což podporuje přeočkování osob mladších 60ti let v intervalu 5let po prvním přeočkování. Vakcinace přípravkem FSME-IMMUN 0,5 ml vyvolala statisticky ekvivalentní titry viru klíšťové encefalitidy neutralizující protilátky protievropským, sibiřským virovým kmenům a kmenům Dálného východu. V publikovaných klinických studiích byly také navozeny značné cross-neutralizující protilátky proti viru způsobujícímu Omskou hemorhagickou horečku, avšak tyto titry byly nižší než titry proti virovému subtypu klíšťové encefalitidy.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Není relevantní.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje založené na běžných studiích bezpečnosti farmakologie neodhalily žádné zvláštní bezpečnostní riziko pro člověka.

6. Farmaceutické údaje

6.1 Seznam pomocných látek

Lidský albumin, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan
draselný, voda na injekci, sacharóza a hydratovaný hydroxid hlinitý.

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, proto nesmí být vakcína FSME-IMMUN 0,5 ml  mísena s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti

30 měsícu

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváni

Uchovávejte v chladničce (2°C-8°C). Uchovávejte předplněnou inj. stříkačku v krabičce, aby byla chráněna před světlem. Chraňte před mrazem.

6.5 Druh obalu a velikost baleni

0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I) s pístovou zátkou (halogenbutylová
pryž), sintegrovanou jehlou. Obaly mohou obsahovat latex (viz bod 4.4). Velikosti balení 1, 10, 20 a
100. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení..

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před aplikací by měla vakcína mít pokojovou teplotu. Před podáním důkladně protřepte, aby se suspenze očkovací látky řádně promíchala. Po protřepání je vakcína FSME-IMMUN 0,5 ml bělavá, neprůhledná, homogenní suspenze. Vakcína má být před podáním vizuálně zkontrolovaná s ohledem na obsah cizorodých částic a/nebo změnu fyzikálního vzhledu. Pokud jsou přítomny jakékoli změny vzhledu, vakcínu zlikvidujte.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky

Sejměte ochranný kryt jehly následovně:

  1. Stříkačku přidržte v dolní části ochranného krytu jehly fixované ke skleněnému tělesu stříkačky.
  2. Horní část krytu jehly uchopte druhou rukou mezi palec a ukazovák a otočte tak, aby došlo k rozlomení sváru (evidentnímu přerušení).
  3. Oddělenou část ochranného krytu jehly sejměte z jehly vertikálním pohybem.

Po odstranění ochranného krytu jehly musí být FSME-IMMUN 0,5 ml  ihned použit. Aby nedošlo k porušení sterility a/nebo ucpání jehly, nesmí být jehla ponechána delší dobu bez
ochrany. Proto má být kryt jehly sejmut až po protřepání a bezprostředně před aplikací.
Aplikaci vakcíny zaznamená lékař do dokumentace, kde uvede i číslo šarže. Ke každé předplněné
stříkačce je připevněn oddělitelný štítek pro účely dokumentace.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o.
Stroupežnického 17
150 00 Praha 5

Česká republika

8. Registrační číslo

59/010/06-C

9. Datum první registrace / prodloužení registrace

18.1.2006 / 18.1.2007

10. Datum revize textu

29.4.2015

Stáhněte si SPC FSME-IMMUN 0,5 ml  – Souhrn údajů o přípravku ve formátu pdf.
 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů