OdborníkOdborníkVýsledky screeningu protilátek proti klíšťové encefalitidě v lidském séru za období 20 let v ČR

Odborník

Výsledky screeningu protilátek proti klíšťové encefalitidě v lidském séru za období 20 let v ČR

Výsledky screeningu protilátek proti klíšťové encefalitidě v lidském séru za období 20 let v ČR

KE je závažná akutní neuroinfekce způsobená RNA virem. Jedná se o zoonózu přenosnou na člověka klíštětem I. ricinus. Výzkum KE má v ČR dlouhou tradici – laboratorně potvrzená onemocnění KE jsou hlášena od začátku sedmdesátých let. 

Séra zdravých jedinců věkového rozptylu 10–59 let byla náhodně odebrána ze vzorku běžné populace během opakované průřezové studie v průběhu 80. let 20. století a dále v roce 2001. Odběr probíhal z různých lokalit osmi regionů ČR, které se v obou obdobích příliš nelišily. Populační profil zahrnoval rovnoměrně muže a ženy, věkové kategorie byly reprezentovány stejným počtem účastníků v 5letých věkových intervalech. Vzorky byly skladovány při −20 °C v sérové bance Státního zdravotního ústavu v Praze.

Celkem 704 sérologických vzorků (434 z období 1978–1989 a 270 z roku 2001) prošlo screeningovým testem na protilátky proti viru KE virus neutralizačním testem. Séroprevalence viru KE se u nás od 80. let 20. století (11,5 %) více než zdvojnásobila, kdy v roce 2001 bylo zaznamenáno 26,3 % séropozitivních vzorků. Modelem logistické regrese z uvedených výsledků vyplývá, že šance detekce pozitivních protilátek proti viru KE je během dvou dekád více než dvojnásobná (OR = 2,22). Nebyl pozorován žádný rozdíl mezi oběma pohlavími a trend v průkaznosti pozitivity séra byl obdobně distribuovaný napříč různými věkovými kategoriemi s výjimkou mezi 10. až 14. rokem (p = 0,914). Od 15. do 59. roku účastníků se míra séropozitivity zvýšila 1,9krát. Naproti tomu pro věkovou kategorii od 10 do 14 let vzrostla 5,1krát. Průměrná incidence KE na 100 000 obyvatel ve věku od 10 do 59 let se statisticky významně zvýšila ze 3,35 v letech 1978–1989 na 8,96 v roce 2001 (p < 0,001).

KE je infekcí s přírodní ohniskovostí. Primárně se jedná o onemocnění zvířat, které se vyskytuje v přírodě nezávisle na člověku. Věkově specifické trendy vývoje hladin protilátek proti viru KE během dvou dekád nasvědčují tomu, že klinicky manifestované nebo inaparentní případy KE nenavozují celoživotní obranyschopnost, ale spíše odpovídají předchozí epidemiologické situaci.

(thom)

Zdroj: Kriz Bohumir et al. Results of the Screening of Tick-Borne Encephalitis Virus Antibodies in Human Sera from Eight Districts Collected Two Decades Apart.Vector-Borne and Zoonotic Diseases. August 2015, 15 (8): 489–493; doi:10.1089/vbz.2014.1747.

 

 


Archiv

 

Očkovací kalendář Video
Klíšťová encefalitida
a její příznaky u dětských pacientů